Notice of Pending MRP !!!

Notice of Pending MRP !!!

Feb 18, 2016

यस राजदुतावासमा नेपाली राहदानीका लागि आवेदन दिएकाहरुमध्ये निम्नानुसार व्यक्तिहरुको राहदानी यस राजदुतावासमा प्राप्त भएको लामो अवधि भइसकेको हुदाँ आफ्नो पुरानो राहदानी तथा शुल्क तिरेको रसिद लिइ अविलम्ब नयाँ MRP राहदानी बुझिलिन आउनहुन अनुरोध छ। थप जानकारी आवश्यक भएमा दुतावासको नम्बर ००८२-२-३७८९-९७७०।१ मा दितिय सचिव श्री दिपक बन्जाडेलाइ सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ।


Download