Machine Readable Passport (MRP) जारी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना रोजगारीको निम्ति कोरिया आउनू भएका नेपालीहरुलाई दूतावासको जरुरी सूचना

Machine Readable Passport (MRP) जारी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना रोजगारीको निम्ति कोरिया आउनू भएका नेपालीहरुलाई दूतावासको जरुरी सूचना

Jul 03, 2013

Machine Readable Passport (MRP) जारी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना रोजगारीको निम्ति कोरिया आउनू भएका नेपालीहरुलाई दूतावासको जरुरी सूचना


Download