राहदानी बुुझ्न आउने वारेको जरुरी सूचना

राहदानी बुुझ्न आउने वारेको जरुरी सूचना

Oct 14, 2014

राहदानी बुुझ्न आउने वारेको जरुरी सूचना

यस राजदूतावासमा मेसिन रिडेवल राहदानीको लागि भाद्र महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा आवेदन दिनुभएका नेपालीहरुको राहदानी बनी राजदूतावासमा प्राप्त हुन आएको हुंदा यसैसाथ संलग्न लिष्टमा नाम भएका नेपालीहरुले आ(आफ्नो नाम हेरी राहदानी बुझ्नको लागि राजदूतावासमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । हुलाक मार्फत राहदानी प्राप्त गर्न चाहनुु हुनेहरुले हुलाक मार्फत पठाउन लाग्ने दस्तुर सहित आफ्नो पुरानो राहदानी र सक्कल नागरिकता संलग्न गरी आफ्नो स्थानको पूरा ठेगाना उल्लेख गरी पठाउनु हुन समेत यसै सूचना द्वारा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराईएको छ ।

नेपाली राजदूूतावास
सिओल
मितिः २८ आश्विन २०७१


Download